e-Smart Farm PoS Management System

บริหารจัดการงานขายสินค้า จัดการคลังสินค้า ควบคุมการผลิต จัดการบัญชีลูกค้าขายปลีก และส่ง จัดการบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ ดูแลการส่งสินค้าแบบออนไลน์ รายงานการขาย การผลิต การคัดแยกสินค้า การตรวจสอบคลังสินค้า และอื่น ๆ

  • e-smart farm pos-1.11.06

Login into Your Account

Copyrigh 2020 @ farm.wu.ac.th